Aktualności

10.03.2021

AKTUALNOŚCIBieżące informacje prawne

E-licytacja – skuteczniejsza egzekucja wierzytelności?

Zgodnie z informacją przedstawioną w ubiegłym miesiącu, w końcu do Sejmu trafił projekt  ustawy wprowadzającej elektroniczną licytację nieruchomości1. W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości,  dotychczasowe przepisy o egzekucji z nieruchomości utrudniają osiągnięcie rzeczywiście najwyższej  ceny sprzedaży. Remedium na problemy obecnego postępowania ma być jego informatyzacja. Umożliwić  ją mają przepisy zawarte w nowym rozdziale2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej będzie mogła zostać przeprowadzona  na wniosek wierzyciela i będzie odbywać się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Wniosek  o prowadzenie licytacji w tym trybie będzie można złożyć niezależnie od etapu postępowania (również w przypadku złożenia wniosku o przeprowadzenie ponownej licytacji oraz przeprowadzenia drugiej licytacji).

Odmiennie, niż w przypadku e-licytacji z ruchomości (gdzie o trybie licytacji decyduje wierzyciel,  na którego wniosek nastąpiło pierwsze zajęcie), egzekucja z nieruchomości w drodze licytacji  elektronicznej będzie mogła być przeprowadzona na wniosek któregokolwiek z wierzycieli.

Warunkiem udziału w przetargu będzie utworzenie w systemie teleinformatycznym  indywidualnego konta. Ustawodawca przewiduje, że osoba chcąca wziąć udział w przetargu musi, na dwa  dni przed rozpoczęciem przetargu, złożyć rękojmię na rachunek bankowy i podać dane niezbędne do  udzielenia przybicia (m.in. PESEL, numer dowodu tożsamości, oświadczenie o pozostawaniu w związku  małżeńskim).

Rozwiązania techniczne dotyczące e-licytacji zaproponowane w projekcie, zostały skrytykowane  przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W jego ocenie mogą one stanowić naruszenie zasad  dotyczących przetwarzania danych osobowych takich jak: zgodności z prawem, rzetelności,  minimalizacji danych, ograniczenia celu, rzetelności i przejrzystości.

Novum, wprowadzonym również do e-licytacji ruchomości – jest przyznanie komornikowi  kompetencji określania terminu rozpoczęcia przetargu pomiędzy godziną 9:00, a 14:00 w dni robocze. Przetarg skończy się z upływem terminu wskazanego w obwieszczeniu o licytacji. Komornik za  pośrednictwem systemu teleinformatycznego poinformuje o wyłonieniu licytanta oferującego w chwili  zamknięcia przetargu najwyższą cenę.

W terminie 3 dni od dnia zakończenia licytacji będzie można składać skargi na przebieg licytacji.  Komornik w ciągu 7 dni, prześle do sądu protokół z przebiegu przetargu, wszystkie nierozpoznane skargi  oraz dokumenty niezbędne do udzielenia przybicia. Następie w terminie tygodnia od otrzymania  protokołu sąd albo referendarz sądowy wyda postanowienie co do przybicia na posiedzeniu niejawnym.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków

  Czy projektowana nowelizacja postępowania egzekucyjnego doprowadzi do zwiększenia  skuteczności egzekucji. Wydaje się, że tak – przeniesienie przetargu do systemu teleinformatycznego  utrudni możliwość wywierania wpływu na licytantów przez osoby trzecie, oraz poszerzy krąg  potencjalnych kupujących. Pomimo uwag do projektu, zgłoszonych w toku konsultacji, szkielet projektu  najpewniej pozostanie bez zasadniczych zmian. Droga do informatyzacji komorniczych licytacji  nieruchomości jest jednak jeszcze długa.

  1Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy nr  899),

  2Projektowane jest dodanie rozdziału 6a w tytule II w dziale VI Kodeksu postępowania cywilnego

  Marcin Sarapata
  Radca prawny