Aktualności

05.10.2021

AKTUALNOŚCIBieżące informacje prawne

Jak się umawiać o kredyt czyli pozaodsetkowe koszty kredytu konsumenckiego a koronawirus

Na co zwrócić uwagę przy umowie kredytu?

Przy zawieraniu umowy musimy zwrócić uwagę na:

 • kwotę samego kredytu,
 • kwotę i sposób obliczania odsetek,
 • okres spłaty kredytu,
 • wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,
 • terminy spłaty kredytu,
 • sposób zastrzeżenia odsetek umownych za opóźnienie i ich wysokość.

Dobre zmiany

Dziś całkowity koszt kredytu powinien być niższy. W celu walki z negatywnymi skutkami koronawirusa w marcu 2020 roku uchwalono tzw. Tarczę 2.0 (ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych), która wprowadziła zasady szczególne dotyczące pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Wprowadzono wzór do obliczenia pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Ten wzór określa całkowity koszt kredytu z wyjątkiem odsetek i samej kwoty kredytu. Po analizie, wzór z Tarczy 2.0 uznać należy za korzystniejszy dla kredytobiorców. Dlatego dziś całkowity koszt kredytu powinien być niższy.

Rok ulgi

Regulacja wynikająca z tarczy 2.0 została przewidziana jako czasowa i ma obowiązywać przez rok. Przed 31 marca 2020 r. i po 31 marca 2021 r. zastosowanie będą miały reguły ogólne wyliczania pozaodsetkowych kosztów kredytu, o których mowa w ustawie o kredycie konsumenckim. Zgodnie z zasadami intertemporalnymi Tarcza 2.0 nie zmienia pozaodsetkowych kosztów kredytu w umowach zawartych do dnia 31 marca 2020 roku.

Zasady wyliczenia kredytu konsumenckiego

Baczną uwagę należy zwrócić na sposób zastrzegania ogólnych kosztów kredytu. Zadanie jego dokładnego wyliczenia nie jest proste, nie jest jednak też trudne.

Do 31 marca 2020 roku wzorem dla kredytów konsumenckim był:

MPKK <= (K × 25%) + (K × n/R × 30%)

MPKK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu,

K – całkowitą kwotę kredytu,

n – okres spłaty wyrażony w dniach,

R – liczbę dni w roku

Obecnie należy posłużyć się wzorem z Tarczy 2.0, która różnicuje sytuację kredytów ze względu na okres spłaty.

Kryterium jest okres spłaty. Wzór dla kredytów z krótkim okresem spłaty (do 30 dni) jest następujący:

MPKK <= K × 5%

Dla tych z dłuższym okresem spłaty (powyżej 30 dni) jest następujący:

MPKK <= (K × 15%) + (K × n/R × 6%)

Po uprawomocnieniu się oszacowania komornik obwieszcza o licytacji doręczając obwieszczenie uczestnikom licytacji oraz ogłaszając o licytacji na stronie internetowej sądu sprawującego nadzór nad egzekucją z nieruchomości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Licytacja obywa się publiczne i w obecności i pod nadzorem sędziego najczęściej w budynku sądu.

Osoby, które chcą wziąć udział w przetargu, mogą to uczynić osobiście, albo przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (przez notariusza) w przypadku pełnomocnictwa udzielonego adwokatom lub radcom prawnym wystarczającą jest zwykła forma pisemna.

Wprowadzenie e-licytacji powinno usprawnić postępowanie egzekucyjne. Wydłużenie terminu licytacji do tygodnia i odmiejscowienie licytacji powinny doprowadzić do zwiększenia liczby uczestników licytacji rzeczywiście zainteresowanych nabyciem nieruchomości, a tym samym doprowadzić do zwiększenia kwoty uzyskiwanej w toku licytacji.

Przykład

Powrócić można do przykładu Jana K. z newslettera 97/2020 z dnia 25 września 2020 r. Janowi K. udzielono kredytu konsumenckiego na kwotę 10 tys. zł. Załóżmy, że umowę o kredyt z okresem spłaty 3 lata zawarł w dniu 31 kwietnia 2020 roku. W takim wypadku jego koszty wyniosą:
MPKK (10 000 zł × 15%) + (10 000 zł × 1095/365 ×6%), a więc MPKK 3 300 zł. Łącznie z kwotą kredytu Jan K. zobowiązany będzie uiścić 13 300 zł., plus ustalone umową odsetki od kwoty kredytu.

Do sądu

Jeżeli całkowity koszt kredytu okaże się niezgodny z Tarczą 2.0, możliwe będzie dochodzenie sądowe nadwyżki od kredytodawcy.

Iwona Kurek
adwokat
Maciej Nycz
aplikant adwokacki

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków