Aktualności

13.05.2021

AKTUALNOŚCIBieżące informacje prawneNasze Komentarze

Koronawirus – umowy cywilnoprawne cz. III 91/2020

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy dalsze regulacje dla przedsiębiorców dotyczące zmian umów cywilnoprawnych.

Odstąpienie od umowy o dzieło

Zamawiający może odstąpić od umowy płacąc umówione wynagrodzenie w każdej chwili, dopóki dzieło nie zostało ukończone. Zamawiający może odliczyć to, co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Art. 644 Kodeksu Cywilnego

Wypowiedzenie umowy zlecenia

Zleceniodawca może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Zleceniodawca powinien zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia.

W razie odpłatnego zlecenia zleceniodawca obowiązany jest uiścić zleceniobiorcy część wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę.

Zleceniobiorca może wypowiedzieć umowę zlecenia w każdym czasie. Jednakże, gdy zlecenie jest odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, zleceniobiorca jest odpowiedzialny za szkodę.

Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Art. 746 § 1, § 2, § 3 Kodeksu Cywilnego

Odstąpienie od umowy pożyczki, odmowa wydania przedmiotu pożyczki

Pożyczkodawca może odstąpić od umowy i odmówić wydania przedmiotu pożyczki, jeżeli zwrot pożyczki jest wątpliwy z powodu złego stanu majątkowego drugiej strony.

Uprawnienie to nie przysługuje dającemu pożyczkę, jeżeli w chwili zawarcia umowy o złym stanie majątkowym drugiej strony wiedział lub z łatwością mógł się dowiedzieć.

Art. 721 Kodeksu Cywilnego

Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej

Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

Art. 869 § 1, § 2 Kodeksu Cywilnego

Terminy wypowiedzenia umowy o najem

Wynajmujący i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych, jeżeli czas trwania w umowie najmu nie jest oznaczony.

Ustawowe terminy wypowiedzenia najmu są następujące:

  • umowę najmu można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego; gdy czynsz jest płatny w odstępach czasu dłuższych niż miesiąc;
  • umowę najmu na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego, gdy czynsz jest płatny miesięcznie;
  • umowę najmu można wypowiedzieć na jeden dzień naprzód, gdy czynsz jest płatny w krótszych odstępach czasu – na trzy dni naprzód; gdy najem jest dzienny.

Wynajmujący i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie, jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony.

Art. 673 § 1, § 2, § 3 Kodeksu Cywilnego

Wypowiedzenie umowy najmu bez zachowania terminu przez niewłaściwe zachowanie najemcy

Wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli najemca lokalu:

  • wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo;
  • przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym.

Art. 685 Kodeksu Cywilnego

Wypowiedzenie wysokości czynszu za najem lokalu

Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 685(1) Kodeksu Cywilnego

Zwłoka z zapłatą czynszu za najem lokalu

Wynajmujący, który zamierza wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, powinien:

  • uprzedzić najemcę na piśmie;
  • udzielić mu dodatkowego terminu miesięcznego do zapłaty zaległego czynszu;

jeżeli najemca lokalu dopuszcza się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności.

Art. 687 Kodeksu Cywilnego

Terminy wypowiedzenia umowy najmu lokalu

Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego.

Art. 688 Kodeksu Cywilnego

Natalia Rosa
Tomasz Kucharczyk