Aktualności

05.05.2021

AKTUALNOŚCIBieżące informacje prawneNasze Komentarze

Koronawirus – zwolnienie ze składek ZUS 87/2020

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy przepisy ustawy, które mają na celu pomoc finansową dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Kto może ubiegać się o zwolnienie ze składek ZUS?

 • Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
 • Przedsiębiorcy prowadzący firmę, w której zatrudnionych jest do 9 osób,
 • Przedsiębiorcy prowadzący firmę, w której jest zatrudnionych od 10 do 49 osób,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Duchowny będący płatnikiem składek.

Art. 73  pkt 65) lit. a – b Ustawy
Art. 31zo ust. 3 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa).

Zwolnieni z opłacania 100% składek ZUS

– Osoby wykonujące przed 1 kwietnia 2020 roku pozarolniczą działalność (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych; zob. art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych) i opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia.

–  Płatnicy składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych.

– Prowadzący spółdzielnię socjalną,

– Duchowny.

Art. 73 pkt 65) lit. a Ustawy
Art. 31zo ust. 3 Tarczy Antykryzysowej

Zwolnieni z opłacania 50% składek ZUS

– Płatnicy składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 roku i na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 roku zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Art. 73 pkt 65) lit. b Ustawy

Jakie dokumenty należy złożyć?

Przepisy Tarczy Antykryzysowej w tej materii nie uległy zmianie:

– Uprawniony może złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące: od marca do maja 2020 roku

 • Wraz z wnioskiem (zawierającym dane płatnika składek) należy złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec ? maj 2020 roku, chyba że zgodnie z przepisami ubiegający się o zwolnienie ze składek jest zwolniony z obowiązku składania tych dokumentów.
  • Wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Art. 31zp ust. 1 i 2 Tarczy Antykryzysowej

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS

Kto może skorzystać?

Płatnicy składek na ubezpieczenia społeczne (nie ma przy tym znaczenia czas prowadzenia działalności ani wielkość  przedsiębiorstwa).

Podstawa odroczenia

Ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatnościnależności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy.

art. 29 ust. 1 i 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Uwaga: Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 roku, nie można zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 rok.

Ulgi w podatku od nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste lub przedłużenie terminów płatności rat dla wskazanych przedsiębiorców

Zwolnienie z podatku

– Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

– Rada gminy może wprowadzić również zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności przez:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Art. 73 pkt 25) Ustawy
Art. 15p Tarczy Antykryzysowej

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości

Rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku

 • organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
 • podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Art. 73 pkt 26) Ustawy
Art. 15 q Tarczy Antykryzysowej

Odroczenie terminu płatności podatku, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnikalub interesem publicznym, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej

Do decyzji wydanej na podstawie Art. 67a § 1 pkt 1 i 2 Ordynacji podatkowej dotyczącej podatków stanowiących dochód budżetu państwa, na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu u, nie stosuje się przepisów art. 57 § 1 i 8 tej ustawy
(a zatem nie ustala się opłaty prolongacyjnej).

Art. 15za Tarczy Antykryzysowej

Natalia Rosa
Tomasz Kucharczyk

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków