Zespół

Maria Bogdani

OF COUNSEL

 • rzeczoznawca majątkowy
 • pośrednik nieruchomości REV
 • biegły sądowy
 • historyk sztuki
Jest jednym z nielicznych w Polsce specjalistów wyceny nieruchomości zabytkowych.
Specjalizuje się w skomplikowanych sprawach związanych z charakterem nieruchomości i wyceną ich wartości rynkowej oraz wyceną zróżnicowanych praw do nieruchomości w szczególności nieruchomości gruntowych gruntów deweloperskich i inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych – biurowców i hoteli oraz nieruchomości zabytkowych dla celów:
 • ustalenia ceny sprzedaży
 • podjęcia decyzji inwestycyjnych w tym analiz dla rozwiązań alternatywnych
 • ustalenia wartości aportu w spółkach
 • zabezpieczenia wierzytelności kredytowych
 • ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
 • ustalenia odszkodowania z tytułu decyzji planistycznych (renty planistycznej)
 • ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste gruntu
 • racjonalnego podziału majątku osób fizycznych lub prawnych
 • wyznaczenia czynszu dzierżawnego
 • ubezpieczenia nieruchomości
 • wydzielenia z nieruchomości części o różnym stopniu amortyzacji.          

kończyła:

 • Politechnikę Krakowską, Wydział Budownictwa (mgr inż. budownictwa)
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzno- Historyczny (mgr historii sztuki)


Odbyła studia podyplomowe:

 • British Council University of Reading UK,  College of Estate Management
 • Batory Foundation Oxford University UK, Corpus Christi College
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedrę Ekonomiki Nieruchomości  i Procesu Inwestycyjnego.


Posiada uprawnienia:

 • rzeczoznawcy majątkowego – nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (nr 139/1992)
 • pośrednika w obrocie nieruchomościami – nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (licencja nr 1758/2001)
 • REV – Recognised European Valuer  europejski tytuł uznania zawodowego (2008)
 • biegłej Sądu Okręgowego w Krakowie w zakresie szacowania nieruchomości            

Prowadzi działalność zawodową i dydaktyczną jako:

 • wykładowca Studiów Podyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w zakresie inwestowania i wyceny nieruchomości zabytkowych oraz renty planistycznej od 2001
 • współorganizatorka ogólnopolskich Konferencji WAZA wyceny nieruchomości zabytkowych – od 1997
 • członek Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych od 2010
 • członek Komisji Opiniującej przy Małopolskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych  od 2012.

Niektóre publikacje:

jest współautorką założeń do standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych – Standard V.3 Wycena Nieruchomości Zabytkowych

jest autorką licznych artykułów w pismach branżowych i wystąpień na konferencjach poświęconych inwestowaniu i wycenie nieruchomości

jest współautorką (wraz z prof. Zbigniewem K. Zuziakiem) publikacji: Współpraca gminy z deweloperami, wyd. LGPP, Warszawa 2000.

W ostatnich 10 latach wykonała m.in. następujące analizy i wyceny :

1. Wycena wartości rynkowej zespołu pałacowo-parkowego w Rabie Wyżnej,

pow. nowotarski, woj. Małopolskie; w skład zespołu wchodzi pałac z 1902 r. i palmiarnia z pocz. XX w. oraz park krajobrazowy i teren towarzyszący o łącznej pow. 8,60 ha o przeznaczeniu pod koncentrację urządzeń obsługi ruchu turystycznego w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej; wycena dla celu rozliczeń pomiędzy członkami rodziny właścicieli oraz aportu do spółki celowej – luty 2017

2. Wycena wartości odtworzeniowej zabytkowego Pałacu Popielów

kamienicy frontowej połączonej z oficyną boczną oraz budynku oficyny tylnej położonych w Krakowie przy ul. Św. Jana / róg Św. Marka o łącznej pow. całkowitej ponad 2000 m2 z uwzględnieniem specyfiki zabytkowego wyposażenia kamienic na potrzeby ubezpieczenia obiektów (jako suma kosztów wytworzenia części składowych zabudowy, z uwzględnieniem ich stopnia zużycia) – styczeń 2017

3. Wycena mienia zabużańskiego – wartości rynkowej zabytkowego zespołu dworsko

parkowego położonego na Ukrainie w Suszczynie, gm. Łoszniów, pow. trembowelski, woj. tarnopolskie sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w skład majątku wchodził m.in. neoklasycystyczny dwór oraz park krajobrazowy – listopad 2016

4. Wycena zespołu dworsko-parkowego w Karniowicach

gm. Zabierzów, pow. krakowski w skład zespołu wchodzi późnobarokowy dwór z XVIII w. o powierzchni użytkowej 1079 m2 oraz budynki towarzyszące: barokowa kaplica z XVII w, budynek dawnej stajni z XIX w. oraz dwa współczesne budynki mieszkalno-użytkowe i nowoczesny obiekt garażowy; park o pow. 3,90 ha; w tym analiza możliwości inwestycyjnych dotyczących budynków folwarku – sierpień 2016

5. Wycena gmachu d. Pocztowej Kasy Oszczędności

(obecnie PKO BP) – wartości rynkowej zabytkowej nieruchomości o pow. użytkowej 10.371,68 m2 proj. Adolfa Szyszko- Bohusza, położonej w Krakowie przy ul. Wielopole 19-21 oraz ul. Dietla 86-88-90 dla celów negocjacji ceny sprzedaży, jako budynku wykorzystywanego na biura i powierzchnie komercyjne wraz z wydzieloną częścią o funkcji mieszkalnej – z analizą ewentualnych możliwości inwestycyjnych – czerwiec 2016

6. Wycena mienia zabużańskiego – wartości rynkowej zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego położonego na Ukrainie w Bołszowcach

pow. Rohatyński, woj. stanisławowskie sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w skład majątku wchodził m.in. klasycystyczny pałac oraz park w stylu angielskim – luty 2016

7. Wycena Pałacu Dembińskich

wartości rynkowej zabytkowej nieruchomości o pow. użytkowej 5085 m2 położonej w Warszawie przy ul. Senatorskiej 12 dla celów negocjacji ceny sprzedaży, jako zabytkowego budynku wykorzystywanego na biura i powierzchnie komercyjne o różnym stanie i standardzie wykończenia – z analizą ewentualnych możliwości inwestycyjnych – listopad 2015

 

8. Wycena Pałacu Ziemstwa Pomorskiego

wartości rynkowej zabytkowej nieruchomości o pow. użytkowej 4245,24 m2 położonej w Szczecinie przy Al. Niepodległości 40 dla celów negocjacji ceny sprzedaży, jako budynku wykorzystywanego na biura i powierzchnie komercyjne, z możliwością funkcji mieszkalnej na części poddasza – z analizą ewentualnych możliwości inwestycyjnych – wrzesień 2015

9. Zespół Pałacowo-parkowy w Wilanowie

Arbiter Zespołu Oceniającego przy Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych odnośnie sporu dotyczącego wykonanych przez rzeczoznawców szacunkowych zabytkowych gospodarczego) tworzących zaplecze zespołu pałacowo- parkowego w Wilanowie, analiza kontekstu zabytkowego, potencjału miejsca i ewentualnych możliwości inwestycyjnych – lipiec & sierpień 2015

10. Wartość rynkowa prawa własności zabytkowego zespołu dworsko – folwarczno – parkowego

stanowiącego część majątku Rdzawa, to jest działek o łącznej pow. 4,9800 ha położonych w Rdzawie, gm. Trzciana, pow. bocheński wraz z modrzewiowym dworem z unikatowymi polichromiami z 1693 – 1703 z uwzględnieniem stanu prawnego i fizycznego na dzień 01.08.1945 na potrzeby wystąpienia o odszkodowanie za bezprawne przejęcie majątku na rzecz Skarbu Państwa na pdst. przepisów dekretu PKWN – styczeń 2015

11. Wycena prawa własności zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego położonego w Krakowie

Nowej Hucie na terenie dawnej wsi Kościelniki, terenu o łącznej pow. 11,29 ha: parku krajobrazowego oraz późnobarokowego pałacu Wodzickich do kapitalnego remontu wraz z budynkami dawnego folwarku – w oparciu o ceny transakcyjne zespołów krajobrazowych zlokalizowanych w pobliżu większych miast Małopolski oraz ceny zabytkowych nieruchomości położonych na dużych działkach w Krakowie – październik 2014

12. Wycena mienia zabużańskiego

wartości rynkowej zabytkowego pensjonatu w Truskawcu w willi „Zacisze” obecnie na Ukrainie wraz z jej otoczeniem ogrodowym – pow. drohobycki, woj. Lwowskie, sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – sierpień 2014

13. Wycena mienia zabużańskiego

wartości rynkowej zabytkowego zespołu zamkowo – parkowego położonego na Ukrainie w Świrzu, pow. Przemyślany, woj. tarnopolskie sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w skład wycenianego majątku wchodzi pięciobasztowy zamek z XVI w. o pow. 2100 m2, kaplica rodzinna o pow. 30 m2 oraz 15 ha ziemi stanowiącej park krajobrazowy – wrzesień 2014

14. Wycena mienia zabużańskiego

wartości rynkowej zabytkowej kamienicy położonej na Ukrainie we Lwowie przy ul. Akademickiej, (obecnie Prospekt Szewczenki) sporządzona zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 8 lipca 2005 r. O realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w celu zaliczenia wartości w/w nieruchomości na poczet świadczenia pieniężnego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego – czerwiec 2014

15. Wycena wartości rynkowej nakładów związanych z adaptacją lokali komercyjnych

o łącznej pow. 400 m2 położonych w piwnicach i na parterze zabytkowej kamienicy przy ul. Szewskiej w Krakowie – przystosowanych do pełnienia funkcji użytkowych zgodnych z charakterem i lokalizacją obiektu – jako podstawy do rozliczeń pomiędzy stronami – kwiecień 2014

16. Kierownictwo Zespołu Oceniającego przy Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

odnośnie sporu dotyczącego wykonanych przez rzeczoznawcę majątkowego Operatów szacunkowych wartości nieruchomości zabytkowych (z wydzieleniem części do dzierżawy) włącznie z oszacowaniem czynszu dzierżawnego wskazanych przez Zlecającego powierzchni oraz udziału wartości środków trwałych i wyposażenia z udziałem kosztów operacyjnych dla dwóch zespołów zamkowo- parkowych położonych na terenie województwa podkarpackiego, to jest:

Zespołu zamkowo – parkowego w Krasiczynie pow. przemyski o łącznej pow. użytkowej (wg danych Zamawiającego) 6167 m2

Zespołu zamkowo – parkowego w Baranowie Sandomierskim, pow. tarnobrzeski o łącznej pow. użytkowej (wg danych Zamawiającego) 8565 m2 Maj – czerwiec 2014

17. wycena określająca wartość wolnorynkowego czynszu najmu zespołu dwóch nieruchomości

położonych w Wieliczce przy ul. Powstania Warszawskiego 15-16 zabytkowym budynkiem o handlowym zwanym zabudowanych przeznaczeniu „Sukiennice” wielickie oraz współczesną dobudową – jako podstawa rozliczeń między stronami – kwiecień 2014

18. Wycena wartości rynkowej prawa własności działki

o pow. 2,9683 ha z parkiem krajobrazowym zabudowanej obiektami zabytkowego zespołu pałacowego w Krakowie na Woli Justowskiej: Willą Decjusza, Domem Łaskiego i Domem Erazma z uwzględnieniem ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Stowarzyszenia „Willa Decjusza” jako podstawy do aktualizacji opłaty rocznej z tytułu ustanowienia prawa użytkowania – marzec 2014

19. Wartość majątkowa zabytkowego drewnianego kościółka na Woli Justowskiej

w Krakowie wraz z wyposażeniem wg stanu z dnia 5 kwietnia 2002 roku (przed pożarem); znaczenie obiektu dla kultury oraz przestrzeni architektonicznej, urbanistycznej i krajobrazowej miasta Krakowa oraz analiza – czy i z jakiego powodu zabytkowy obiekt oraz jego wyposażenie stanowią dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury (w rozumieniu art. 294 §2 kk); wraz z prof. Aleksandrem Bohm’em – luty 2014

20. Wycena działki z zabytkowym parkiem krajobrazowym w zespole dworsko-parkowym

zlokalizowanym we wsi Rzeszówek, gm. Oksa, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, teren o pow. 3,5790 ha – jako część dóbr ziemskich Rzeszówek – (z racji katastrofalnie złego stanu dworu w Rzeszówku nie został on wpisany do rejestru zabytków).W rejestrze zabytków województwa świętokrzyskiego znalazł się jedynie Park dworski, nr A-129. – luty 2014

21. Wycena wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej kamienicą frontową

dwupiętrową z poddaszem i podpiwniczeniem położoną w Krakowie przy ul. Wielopole wpisaną do rejestru zabytków pod nr A – 846, dla sposobu użytkowania aktualnego na dzień 29.11.2006 (budynek będzie obecnie stanowił kontynuację funkcji hotelowej sąsiadującego z nim hotelu 4* „Holiday Inn”) – grudzień 2013

22. Wycena wartości rynkowej zespołu dworsko-parkowego w Drogini

gm. Myślenice, woj. małopolskie o łącznej powierzchni 2,6913 ha – obecnie zalany wodami sztucznego zbiornika „Dobczyce” – wycena na podstawie zachowanych archiwaliów i zrekonstruowanego budynku drewnianego dworu przeniesionego do skansenu w Wygiełzowie – dla celu odszkodowania – sierpień 2013

23. Wycena wartości rynkowej zespołu dworsko-parkowego w w Stróżach

gm. Zakliczyn, pow. tarnowski woj. małopolskie o łącznej powierzchni 4,8323 ha – wycena dla celu odszkodowania za bezprawne przejęcie dawnego majątku ziemskiego „Stróże” na rzecz Skarbu Państwa na podstawie przepisów dekretu PKWN z dn. 6.09.1944 r. – lipiec 2013

24. Wycena 5* Hotelu „Marilor” w Zakopanem

przy ul. Tadeusza Kościuszki – wycena nieruchomości gruntowej o łącznej pow. 1,1396 ha, której niezabudowana część stanowi rezerwę inwestycyjną, a pozostała część zabudowana jest zabytkowym budynkiem wpisanym do rejestru zabytków pod nr A – 766; wycena dla Spółki właścicielskiej – listopad 2012 i luty 2014

25. Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo- parkowym w miejscowości Kopaliny, gm. Nowy Wiśnicz

tj. murowany budynek pałacu oraz budynek oficyny (połączonej z pałacem przewiązką) o łącznej pow. użytkowej 2.709,00 m2 oraz park krajobrazowy ze starodrzewiem i klombami, z aleją obsadzoną bukami i klonami, teren działki ogrodzony; – październik 2012

26. Wycena 3* Hotelu „Monopol” Best Western oraz oficyny hotelowej „Jazz”

położonych w Krakowie, przy ul. Św. Gertrudy 6 na działkach o łącznej pow. 1518 m2 wraz z parkingiem; budynek hotelu zabytkowy – wpisany do rejestru zabytków pod nr A – 749; analiza obłożenia pokoi hotelowych w ostatnich 5 latach w grupie hoteli 3*; wycena dla: Spółki RT Hotels – październik 2012, październik 2014, luty 2017

27. Wycena wartości rynkowej inwestycji przebudowy poddasza kamienicy przy ul. Św. Gertrudy 7 w Krakowie

nadbudowy V i VI kondygnacji, powstałej z przebudowy dwóch lokali niemieszkalnych, stanowiących odrębną własność, które pierwotnie składały się na poddasze położone na V-tej kondygnacji budynku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A – 1030; wycena w obecnym stanie technicznym oraz po zakończeniu inwestycji – na potrzeby rozliczeń pomiędzy udziałowcami Spółki właścicielskiej – sierpień 2012

28. Wycena wartości rynkowej zespołu dwóch działek

o pow. 281 m2 zabudowanych niemal w całości dwoma połączonymi funkcjonalnie kamienicami, położonymi w Gdańsku przy ul. Straganiarskiej, graniczącymi z terenem gotyckiego zabytkowego kościoła Św. Jana. Budynki wpisane są do rejestru zabytków pod nr A-329, zaadoptowane na biura i lokale użytkowe. Wycena na potrzeby ustalenia wartości Spółki właścicielskiej metodą skorygowanych aktywów netto – kwiecień 2012

29. Wycena wartości rynkowej zespołu dworsko-parkowego w Huszlewie, pow. łosicki

woj. mazowieckie obejmującego teren o łącznej powierzchni 7,72 ha wraz z zabytkowym murowanym dworem, pozostałościami murowanej oranżerii & murem kamiennym otaczającym ogród warzywny oraz parkiem krajobrazowym ze stawem z niewielką wysepką. Zespół wpisany do rejestru zabytków pod nr A-87/235. Wycena wartości na dzień 28.09.2007, w związku z toczącym się postępowaniem o ustalenie ceny sprzedaży na dzień jw. – marzec 2012

30. Wycena wartości rynkowej zespołu dworsko-parkowego w Mogilanach, Rynek 3, pow. krakowski

teren parku o łącznej powierzchni 3,5900 ha – wycena dla celów własnych Polskiej Akademii Nauk – użytkownika obiektu, dodatkowo wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego dworem i zabytkowym parkiem oraz wyznaczenie stawki czynszu dzierżawnego – listopad 2011 oraz grudzień 2012

31. Wycena nieruchomości gruntowej w użytkowaniu wieczystym

działki o pow. 1217 m2 położonej przy ul. Długiej 1 w Krakowie zabudowanej Domem Pod Globusem wpisanym wraz z działką do rejestru zabytków pod nr A-318, – wycena dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, dla: Wydawnictwo Literackie Sp. z o.o., Kraków – sierpień 2011

32. Wycena wartości rynkowej zespołu klasztorno

parkowego Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego SACRE COEUR o funkcji związanej z edukacją i wychowaniem w Tanowie (Zbylitowskiej Górze), ul. Pszenna 3 – teren o łącznej powierzchni 4,0880 ha – wycena dla celów własnych Prowincji Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego, Warszawa, ul. Puchaczy 16 – lipiec 2011

33. Wycena wartości rynkowej dwóch nieruchomości gruntowych

o łącznej pow. 6,4311 ha zabudowanych zespołem budynków przemysłowo – magazynowych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków w Krakowie, ul. Fabryczna – z przeznaczeniem na cele inwestycyjne – wycena dla Firmy właścicielskiej – kwiecień 2011

34. Wycena wartości rynkowej zespołu dworsko-parkowego w Dębicy

Latoszynie, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-231, teren o łącznej powierzchni 3,4266 ha – z przeznaczeniem na działalność rehabilitacyjno- leczniczą – wycena budynku w stanie technicznym po rozpoczęciu remontu kapitalnego dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego dla Prywatnej Kliniki Rehabilitacyjnej – marzec 2011

35. Prawo własności i prawo użytkowania wieczystego

dwie nieruchomości gruntowe zabudowane tworzące łącznie zespół pałacowo- parkowy Pałacu Goetza w Brzesku, ul. Barona Goetza 6. Zespół wpisany do rejestrów zabytków pod nr A-351. Pałac o powierzchni użytkowej 5.757 m2. Park o pow. 14.6190 ha z licznymi gatunkami drzew i krzewów, w tym pomniki przyrody. Obiekt w trakcie prac rewaloryzacyjnych – wycena dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego właściciela (wartość aktualna i przyszła) – grudzień 2010

36. Wycena wartości rynkowej zespołu dworsko-parkowego w Ściejowicach

gm. Liszki, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-144, teren o łącznej powierzchni 7,3607 ha – zabudowa: budynek dworu o pow. użytkowej 1029,00 m2, rządcówka i stajnia oraz drewniany budynek gospodarczy i budynek portierni – zespół z przeznaczeniem na działalność mieszkalno- usługową, lub niewielki prestiżowy ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowo-bankietowy, wycena wartości po zakończeniu prac remontowo-konserwatorskich, dla potrzeb zabezpieczenia kredytu bankowego właściciela – październik 2010

37. Wycena wartości rynkowej czynszu netto należnego za użytkowanie w ciągu 10 lat wszystkich pomieszczeń w kamienicy frontowej i oficynach pod adresem „Restauracja Wierzynek” Kraków, Rynek Główny 16

(działka o pow. 528 m2 wraz z zabudową w postaci frontowej kamienicy 3-piętrowej oraz 2- piętrowej oficyny bocznej i 1-piętrowej oficyny tylnej) – wpis do rejestru zabytków pod nr A-139, analiza czynszu należnego na bazie ponad 100 czynszów rynkowych lokali na parterze, I, II i III p. kamienic frontowych i oficyn zlokalizowanych w Krakowie, w obrębie Plant – sierpień 2010

38. Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej zabudowanej drewnianym pensjonatem „Wisła” położonej w Krynicy

ul. Bulwary Dietla 1, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-362, z przeznaczeniem na kontynuację działalności pensjonatowej – wycena dwoma metodami dla prywatnych właścicieli dla celu ewentualnej sprzedaży & doradztwo inwestycyjne dotyczące możliwości wzrostu wartości nieruchomości – kwiecień 2010

39. Wycena wartości rynkowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 1,7954 ha położonej w Krakowie

okolice ul. Gen. Okulickiego, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A – 1106 jako część obszaru dawnego Lotniska Rakowice – Czyżyny, wycena dla celu transakcji kupna – sprzedaży dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie i Politechniki Krakowskiej – grudzień 2009

40. Wycena wartości rynkowej nieruchomości zabudowanej zabytkową kamienicą wraz z oficyną przy ul. Szewskiej w Krakowie

przy przyjęciu założenia, iż każdy z wycenianych lokali kamienicy stanowi odrębną nieruchomość lokalową(został wyodrębniony do osobnej księgi wieczystej) – dla potrzeb rozliczenia w gronie współwłaścicieli nieruchomości – lipiec 2009

41. Wycena wartości rynkowej zespołu dworsko-parkowego w Zgłobicach, gm. Tarnów

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-421, teren o łącznej powierzchni 6,6800 ha zabudowany budynkiem dworu o pow. użytkowej 641,39 m2, oraz dwoma oficynami z przeznaczeniem na działalność mieszkalno- usługową, obiekt do kapitalnego remontu, wycena zespołu do celu sprzedaży z analizą możliwości inwestycyjnych – czerwiec 2009

42. Wycena wartości rynkowej zespołu pałacowo-parkowego w Pilicy przy ul. Zamkowej, pow. zawierciański

wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1603 i A-1613, teren o łącznej powierzchni 13,9518 ha zabudowany budynkiem pałacu o pow. użytkowej 2.563,42 m2 oraz dwoma oficynami, fortyfikacjami bastionowymi i kordegardą; po przeprowadzeniu prac remontowych i modernizacyjnych zespół może być zagospodarowany i użytkowany jako luksusowy ośrodek szkoleniowo-bankiet-konferencyjny, obiekt do kapitalnego remontu, wycena na potrzeby egzekucji komorniczej – styczeń 2009

43. Wycena wartości rynkowej zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Osieku

pow. oświęcimski w skład którego wchodzi budynek pałacu z unikatowym wystrojem w stylu mauretańskim, budynek kasztelu oraz oficyny dworskie tzw. „ogrody” i „domek sędziego” – wraz z częścią parku o pow. 1,1173 ha – przeznaczonych do zwrotu spadkobiercom byłego właściciela – na zlecenie Agencji Nieruchomości Rolnych – październik 2008

44. Biznes plan dla zespołu zamkowo – parkowego w Łące Prudnickiej

woj. opolskie na potrzeby adaptacji na centrum konferencyjne (analiza 3 wersji zagospodarowania zespołu, dla każdej wersji opracowano po 5 scenariuszy finansowych jako analizę optymalnego wariantu zaangażowania środków własnych, finansowania kredytem oraz finansowania zewnętrznego bezzwrotnego) – praca dyplomowa na studiach podyplomowych: „Zarządzanie wartością nieruchomości na przykładzie zabytkowego zespołu zamkowo- parkowego w Łące Prudnickiej”  Wycena Przedsiębiorstw i ich Składników, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – marzec 2008

45. Wycena portfelowa wartości rynkowej dla zespołu 7 nieruchomości hotelowo- biurowych w Krakowie – w tym wpisanych do rejestru zabytków obiektów RT Hotels

hotelu 3* „Rezydent” przy ul. Grodzka 5 oraz Grodzka 9 oraz hotelu 4* „Monopol” przy ul. Św. Gertrudy 6 – dla celów ustalenia wartości Spółki komandytowo-akcyjnej (jako podmiotu właścicielskiego) metodą skorygowanych aktywów netto – dla Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. S-ka komandytowo- akcyjna w Krakowie, luty 2008

46. Wycena wartości rynkowej zespołu nieruchomości stanowiących 5* Hotel „Stary” w Krakowie ul. Sławkowska 5

(zespół wpisany do rejestru zabytków pod nr A-284) dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz opinia określająca wysokość rynkowych stawek czynszu dla 5 zabudowanych nieruchomości gruntowych (wpisanych do rejestru zabytków) położonych w Krakowie przy Rynku Głównym, ul. Szczepańskiej, Kanoniczej, Floriańskiej i Murarskiej, wycena w latach 2007 – 2009

47. Wycena portfelowa wartości rynkowej 3 kamienic wpisanych do rejestru zabytków położonych w Krakowie przy pl. Dominikańskim

ul. św. Jana i ul. Łobzowskiej objętych projektami deweloperskimi – wycena co kwartał w okresie trzech lat na potrzeby rejestracji zmian stanu i wartości nieruchomości dla kwartalnego audytu „FORUM I – Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego” – 2007-2009

48. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności budynków zespołu pałacowo- parkowego

w ewidencji konserwatorskiej (teren rekreacyjny o pow. 8,2000 ha z linią brzegową) w Zegrzu Północnym ul. Groszkowskiego 3, gm. Serock – z przeznaczeniem na działalność hotelowo – szkoleniową (wycena dwoma metodami rynkowymi, analiza zmian wartości przy zastosowaniu różnych wariantów zagospodarowania) dla Polskiej Agencji Prasowej PAP – kwiecień 2007

49. Wycena nieruchomości Zamku Królewskiego w Warszawie

(obiekty przy ul. Bugaj) oraz „Opracowanie efektywności inwestowania i rozwoju nieruchomości gruntowej zabudowanej Arkadami Kubickiego i Stancjami Saskimi” w Warszawie, pl. Zamkowy 4 – jako podstawy do zabezpieczenia wierzytelności kredytowych (opracowania na zlecenie Zamku Królewskiego w Warszawie dla przedstawienia w Ministerstwie Finansów) – analizy i operaty (w roku 2003 i w roku 2005)